Jaka pogoda panuje u Ciebie za oknem?

Kronika filmowa z zimy stulecia
To były śnieżyce! Dęblin - 15.03.2013r.
                     Prognozy i Newsy

Skutki nocnych wichur oraz burz

2013-12-06 10:23:54, komentarzy: 0

 

Orkan Ksawery uderzył. Fatalne skutki

Są już od­czu­wal­ne skut­ki pierw­szych po­tęż­nych wi­chur, jakie prze­ta­cza­ją się nad na­szym kra­jem. Wśród nich są setki in­ter­wen­cji stra­ża­ków, po­ła­ma­ne drze­wa i po­wa­lo­ny 40-me­tro­wy komin w elek­tro­cie­płow­ni w Bo­le­sław­cu. Z pro­gnoz prze­ka­za­nych przez In­sty­tut Me­te­oro­lo­gii i Go­spo­dar­ki Wod­nej wy­ni­ka, że w ciągu naj­bliż­szych dni na­le­ży spo­dzie­wać się sil­ne­go wia­tru oraz mar­z­ną­cych opa­dów.

 

Dolnośląskie: w Bolesławcu runął 40-metrowy komin elektrociepłowni

W Bo­le­sław­cu (Dol­no­ślą­skie) w wy­ni­ku po­ry­wi­ste­go wia­tru runął 40-me­tro­wy komin w elek­tro­cie­płow­ni. Nikt nie zo­stał po­szko­do­wa­ny – po­in­for­mo­wa­ła straż po­żar­na.

Jak po­wie­dział dy­żur­ny z Wo­je­wódz­kie­go Sta­no­wi­ska Ko­or­dy­na­cji Pań­stwo­wej Stra­ży Po­żar­nej An­drzej Holak, komin bo­le­sła­wiec­kiej cie­płow­ni zła­mał się w wy­ni­ku po­ry­wi­ste­go wia­tru.

"Na szczę­ście nie ma osób po­szko­do­wa­nych" - dodał Holak.

Do zda­rze­nia do­szło w czwar­tek przed godz. 21 przy ul. Gał­czyń­skie­go w Bo­le­sław­cu.

 

Wichura przeszła przez województwo łódzkie

Po­ła­ma­ne ko­na­ry, ze­rwa­ny dach, ze­rwa­ne linie ener­ge­tycz­ne, po­ra­żo­ne prądemzwie­rzę­ta – to efekt wi­chu­ry jaka prze­cho­dzi przez woj. łódz­kie. Jak po­in­for­mo­wa­li stra­ża­cy, któ­rzy w ciągu nocy wy­jeż­dża­li do ponad 140 zda­rzeń.

 

Według oficera dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej w Łódzkiem najwięcej interwencji dotyczyło zerwanych konarów drzew, które spadając blokowały niekiedy lokalne drogi. W miejscowości Klasak Duży w pow. wieluńskim wichura zerwała dach z budynku mieszkalno-gospodarczego. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

W kilku miejscowościach m.in. Brzezinach, Skierniewicach, Łasku czy Ozorkowie lokalnie zerwane zostały linie energetyczne. Jak powiedział oficer dyżurny, były one na bieżąco naprawiane. Do niecodziennego zdarzenia doszło w Sierpowie pow. Zgierski, gdzie w wyniku podmuchu wiatru zerwała się linia energetyczna w budynku gospodarczym. Spadając dotknęła urządzenia do wybierania obornika, w wyniku czego prąd zabił cztery krowy.

Według prognoz meteorologów prędkość wiatru w Łódzkiem w nocy z czwartku na piątek mogła dojść w porywach do 100 km na godzinę.

 

Zachodniopomorski: przez wiatr powalone drzewa i brak prądu

Około 150 in­ter­wen­cji stra­ży po­żar­nej i brak prądu w pół­noc­no-za­chod­niej częściwo­je­wódz­twa – to skut­ki sil­ne­go wia­tru, który za­czął wiać w wo­je­wódz­twie za­chod­nio­po­mor­skim.

W pół­noc­no-za­chod­niej czę­ści wo­je­wódz­twa wi­chu­ra spo­wo­do­wa­ła "po­waż­ną awa­rię ener­ge­tycz­ną", po­zba­wio­ne prądu jest m.​in. część Świ­no­uj­ścia - po­wie­dział dy­żur­ny Wo­je­wódz­kie­go Cen­trum Za­rzą­dza­nia Kry­zy­so­we­go w Szcze­ci­nie. Trud­no po­wie­dzieć ile osób w tam­tym re­jo­nie jest po­zba­wio­nych prądu i jak długo po­trwa na­pra­wie­nie uszko­dzo­nych sieci - dodał dy­żur­ny. Ekipy po­go­to­wia ener­ge­tycz­ne­go lo­ka­li­zu­ją miej­sca, w któ­rych wiatr ze­rwał sieci.

Do mo­men­tu po­ja­wie­nia się awa­rii w tam­tym re­jo­nie, w wo­je­wódz­twie około 20 tys. od­bior­ców nie miało przez wi­chu­ry prądu - dodał dy­żur­ny Cen­trum.

 

Dla portu w Świ­no­uj­ściu ze wzglę­du na bar­dzo silny wiatr - 8 w po­ry­wach do 12 stop­ni w skali Be­au­for­ta - obo­wią­zu­je po­go­to­wie prze­ciw­sz­tor­mo­we.

 

Rzecz­nik pre­zy­den­ta Świ­no­uj­ścia Ro­bert Ka­re­lus mówił, że promy łą­czą­ce mia­sto le­żą­ce na wy­spach kur­su­ją. Czyn­ne są obie prze­pra­wy pro­mo­we - dodał.

 

W związ­ku ze złymi wa­run­ka­mi at­mos­fe­rycz­ny­mi ze Świ­no­uj­ścia od­wo­ła­no promy do szwedz­kie­go Ystad i Trel­le­bor­ga. W por­cie zo­stał prom Ga­li­le­usz, który miał wy­pły­nąć do Trel­le­bor­ga i Jan Śnia­dec­ki - ze Świ­no­uj­ścia do Ystad - po­in­for­mo­wał wcze­śniej na swo­ich stro­nach in­ter­ne­to­wych pol­ski ope­ra­tor pro­mo­wy Unity Line. Także przed­się­bior­stwo ar­ma­tor­skie Po­lfer­ries od­wo­ła­ło po­łą­cze­nia ze Świ­no­uj­ścia do Ystad. Anu­lo­wa­no kursy pro­ma­mi Wawel i Bal­ti­via.

 

 

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Darmowe strony www dla każdego